Klauzula informacyjna

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rodo)
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Palladio Cieszyńska 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-003), ul. Lubelska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000892047, NIP: 6772462608, REGON: 388548450 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane adresowe oraz dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacja łączącej Panią/Pana z Administratorem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przedstawienia ofert Administratora, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy TK BUD (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b lub lit f RODO);
  3. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli doszło lub dochodzi do transakcji uregulowanej tą ustawą, a także wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
  4. badania satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi i produktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. marketingu bezpośredniego, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Administratora lub spółki z Grupy TK BUD (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO);
  6. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  2. w zakresie przedstawiania ofert – do czasu wniesienia sprzeciwu; 
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora;
  4. w zakresie badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi i produktu – przez okres nie dłuższy niż podany w punkcie 4.6.; 
  5. w zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na ten cel, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody;
  6. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być lub już są:
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2. banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze,
  3. notariusze,
  4. podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów,
  5. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  6. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora;
  7. wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy,
  8. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych,
  9. spółkom z Grupy TK BUD w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty,
  10. agenci Administratora, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży nieruchomości Administratora lub organizującym akcje marketingowe.

   Pełna lista odbiorców dostępna jest w siedzibie Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są aktualnie przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przyszłości może się jednak okazać, że Administrator zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki będzie pozwalać na to prawo.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. W zakresie, w jakim udzieli Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Dla nowo zawieranych umów podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania i zawarcia ww. umów. 
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zasad i sposobów przetwarzania danych przez Administratora, a także w celu skorzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na adres: ul. Lubelska 8, 30-003 Kraków.


Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości:


…………………………………………………………..

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.